[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hướng dẫn về việc lập hoá đơn GTGT đối với hàng uỷ thác XNK

Thứ Tư, 21/10/2015, 09:07 GMT+7

Cục thuế tỉnh Lào Cai nhận được công văn số 207/TCKT ngày 29/12/2010 của Chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư thiết bị đường sắt về việc lập hoá đơn GTGT đối với hàng uỷ thác XNK. Vấn đề này, Cục thuế Tỉnh Lào Cai có ý kiến như sau:

Ke-toan-hang-nhap-uy-thac

Căn cứ vào điểm 2.2 Mục IV Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nhận nhập khẩu hàng hoá uỷ thác cho các cơ sở khác, khi trả hàng cơ sở nhận uỷ thác lập chứng từ như sau:

“ Cơ sở nhận nhập khẩu uỷ thác khi xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, nếu đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, cơ sở lập hoá đơn GTGT để cơ sở đi uỷ thác nhập khẩu làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá uỷ thác nhập khẩu. Trường hợp cơ sở nhận nhập khẩu uỷ thác chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, cơ sở lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hoá trên thị trường. Sau khi đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hoá nhập khẩu uỷ thác, cơ sở mới lập hoá đơn theo quy định trên.

 Hoá đơn GTGT xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác ghi:

(a) Giá bán chưa có thuế GTGT bao gồm: giá trị hàng hoá thực tế nhập khẩu theo giá CIF, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản phải nộp theo chế độ quy định ở khâu nhập khẩu (nếu có).

(b) Thuế suất thuế GTGT và  tiền thuế GTGT ghi theo số thuế đã nộp ở khâu nhập khẩu.

 (c) Tổng cộng tiền thanh toán (= a + b)

Cơ sở nhận nhập khẩu uỷ thác lập hoá đơn GTGT riêng để thanh toán tiền hoa hồng uỷ thác nhập khẩu.”

Theo quy định trên Chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư thiết bị đường sắt là đơn vị nhận nhập khẩu uỷ thác cho Xí nghiệp đầu máy Yên Viên. Khi xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác nếu Công ty cổ phần XNK vật tư thiết bị đường sắt đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hoá nhập khẩu uỷ thác thì hoá đơn GTGT xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác ghi:

(a) Giá bán chưa có thuế GTGT bao gồm: giá trị hàng hoá thực tế nhập khẩu theo giá CIF, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản phải nộp theo chế độ quy định ở khâu nhập khẩu (nếu có).

(b) Thuế suất thuế GTGT và  tiền thuế GTGT ghi theo số thuế đã nộp ở khâu nhập khẩu.

(c) Tổng cộng tiền thanh toán (= a + b).

Đồng thời Chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư thiết bị đường sắt lập hoá đơn GTGT riêng để thanh toán tiền hoa hồng uỷ thác nhập khẩu.

Việc hướng dẫn hạch toán kế toán không thuộc chức năng của cơ quan thuế đề nghị đơn vị liên hệ với Sở tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm: Kiến thức nên biết

Xem thêm: http://quasinhnhat.com.vn/nghe-thuat-mua-sam.html

Tags: Kế toán hàng nhập ủy thác, Hướng dẫn kế toán hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kế toán hàng nhập ủy thác, Hạch toán nhập khẩu ủy thác, Thủ tục hàng nhập ủy thác, Phương pháp kế toán hàng nhập ủy thác, Lập hoá đơn GTGT đối với hàng uỷ thác XNK
NhapKhauUyThac.com / Kế toán hàng nhập ủy thác
Tags: Kế toán hàng nhập ủy thác, Hướng dẫn kế toán hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kế toán hàng nhập ủy thác, Hạch toán nhập khẩu ủy thác, Thủ tục hàng nhập ủy thác, Phương pháp kế toán hàng nhập ủy thác, Lập hoá đơn GTGT đối với hàng uỷ thác XNK
NhapKhauUyThac.com / Kế toán hàng nhập ủy thác