[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Xuất hóa đơn trả hàng nhập khẩu ủy thác và các khoản phí liên quan

Thứ Tư, 21/10/2015, 09:06 GMT+7

Xuất hóa đơn trả hàng nhập khẩu ủy thác và các khoản phí liên quan.

Ke-toan-hang-nhap-uy-thac

Điểm 2.2, Phụ lục 4, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn lập hóa đơn như sau:

“2.2. Tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nhận nhập khẩu hàng hoá uỷ thác cho các cơ sở khác, khi trả hàng cơ sở nhận uỷ thác lập chứng từ như sau:

Cơ sở nhận nhập khẩu uỷ thác khi xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, nếu đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, cơ sở lập hoá đơn GTGT để cơ sở đi uỷ thác nhập khẩu làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá uỷ thác nhập khẩu. Trường hợp cơ sở nhận nhập khẩu uỷ thác chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, cơ sở lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hoá trên thị trường.

Sau khi đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hoá nhập khẩu uỷ thác, cơ sở mới lập hoá đơn theo quy định trên.

Hoá đơn GTGT xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác ghi:

(a) Giá bán chưa có thuế GTGT bao gồm: giá trị hàng hoá thực tế nhập khẩu theo giá CIF, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản phải nộp theo chế độ quy định ở khâu nhập khẩu (nếu có).

(b) Thuế suất thuế GTGT và tiền thuế GTGT ghi theo số thuế đã nộp ở khâu nhập khẩu.

(c) Tổng cộng tiền thanh toán Biểu tượng cảm xúc smile a + b)

Cơ sở nhận nhập khẩu uỷ thác lập hoá đơn GTGT riêng để thanh toán tiền hoa hồng uỷ thác nhập khẩu.”

Theo hướng dẫn trên, Công ty nhận nhập khẩu ủy thác khi xuất trả hàng nhập khẩu cho bên ủy thác nếu đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, Công ty lập hoá đơn GTGT để cơ sở uỷ thác nhập khẩu làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá uỷ thác nhập khẩu theo hướng dẫn trên.

Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu là đối tượng chịu thuế GTGT. Thuế GTGT được xác định trên giá dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu (hoa hồng ủy thác) với thuế suất thuế GTGT 10%. Đối với dịch vụ ủy thác nhập khẩu, ngoài việc xuất hóa đơn GTGT cho hàng hóa nhập khẩu, bên nhận ủy thác còn phải xuất một hóa đơn GTGT đối với hoa hồng dịch vụ ủy thác nhập khẩu cho đơn vị ủy thác.

Trường hợp hợp đồng có quy định các khoản chi phí liên quan đến việc nhập khẩu ủy thác do bên ủy thác chịu thì khi thanh lý hợp đồng căn cứ hóa đơn, chứng từ chi hộ mang tên Công ty, Công ty lập hóa đơn GTGT ghi nội dung các khoản chi hộ cho hàng hóa nhập khẩu để thu lại đúng số tiền chi hộ và giao hóa đơn cho bên ủy thác thì hóa đơn này là căn cứ để các bên xác định thuế GTGT đầu ra, đầu vào (phải có chứng từ thanh toán qua Ngân hàng theo quy định).

Xem thêm: Kiến thức cần biết

Xem thêm: http://mayquayphim.vn/mach-ban-cach-mua-hang.html

Tags: Kế toán hàng nhập ủy thác, Hướng dẫn kế toán hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kế toán hàng nhập ủy thác, Hạch toán nhập khẩu ủy thác, Thủ tục hàng nhập ủy thác, Phương pháp kế toán hàng nhập ủy thác, Xuất hóa đơn trả hàng nhập khẩu ủy thác và các khoản phí
NhapKhauUyThac.com / Kế toán hàng nhập ủy thác
Tags: Kế toán hàng nhập ủy thác, Hướng dẫn kế toán hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kế toán hàng nhập ủy thác, Hạch toán nhập khẩu ủy thác, Thủ tục hàng nhập ủy thác, Phương pháp kế toán hàng nhập ủy thác, Xuất hóa đơn trả hàng nhập khẩu ủy thác và các khoản phí
NhapKhauUyThac.com / Kế toán hàng nhập ủy thác