[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa trong thương mại
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa trong thương mại
Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa trong thương mại Khi một cá nhân, tổ chức hay pháp nhân không thể thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa vì một lý do nào đó thì họ vẫn có thể thông qua một thương nhân có năng lực nhằm ủy thác việc mua bán này. Uỷ thác mua bán hàng hoá theo quy định tại Luật...