[Thuế hàng nhập ủy thác] – Kê khai và tính thuế GTGT trên tiền thù lao ủy thác được hưởng

Thứ Tư, 21/10/2015, 09:08 GMT+7

Công ty có ký hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu với các Công ty khác. Trong hợp đồng nhận ủy thác có ghi rõ bên ủy thác sẽ thanh toán lại cho bên ủy thác tất cả các khoản chi phí phát sinh mà bên nhận ủy thác chi hộ. Xin hỏi khi Công ty xuất hóa đơn cho bên ủy thác đối với các khoản chi phí chi hộ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì có phải phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tương ứng với khoản chi hộ không chịu thuế này không?

Thue-hang-nhap-uy-thac

Trả lời:

Công ty có thực hiện dịch vụ nhận ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa thì chỉ kê khai và tính thuế GTGT trên tiền thù lao ủy thác được hưởng.

Công ty không phải khai thuế GTGT đối với giá trị hàng hóa nhận xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác cũng như các khoản chi hộ liên quan trực tiếp đến hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác đó.

Hóa đơn đầu ra, đầu vào của hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác cũng như của các khoản chi hộ liên quan trực tiếp đến hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác đó được kê khai tại dòng chỉ tiêu số 5: “HHDV không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT” trên cả 2 Bảng kê mẫu số 01-1/GTGT và mẫu số 01-2/GTGT ban hành theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Giá trị hàng hóa nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu và các khoản chi hộ trên hai bảng kê trong trường hợp này không được sử dụng làm căn cứ để lập tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT và không phải là số liệu tham gia vào việc phân bổ để xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tương ứng.

Khi xuất hóa đơn đối với các khoản chi hộ thì nội dung trên hóa đơn phải thể hiện chi tiết và đúng vị trí các chỉ tiêu in sẵn trên hóa đơn như: tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng cộng tiền thanh toán...và phải phù hợp với các chứng từ chi hộ kèm theo. Trường hợp các khoản chi hộ thuộc các đối tượng không chịu thuế và chịu thuế GTGT ở các mức thuế suất khác nhau thì bên chi hộ phải xuất hóa đơn GTGT riêng theo từng nhóm hàng hóa dịch vụ: không chịu thuế GTGT, chịu thuế GTGT 5%, chịu thuế GTGT 10% ...

Xem thêm: Mẹo vặt hằng ngày

Xem thêm: http://thietkeshowroom.com.vn/kien-thuc-tieu-dung.html

Tags: Thuế hàng nhập ủy thác, Thuế nhập ủy thác, Hướng dẫn kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Khấu trừ thuế hàng nhập ủy thác, Thuế GTGT hàng nhập ủy thác, Kê khai và tính thuế GTGT trên tiền thù lao ủy thác được hưởng
NhapKhauUyThac.com / Thuế hàng nhập ủy thác
Tags: Thuế hàng nhập ủy thác, Thuế nhập ủy thác, Hướng dẫn kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Khấu trừ thuế hàng nhập ủy thác, Thuế GTGT hàng nhập ủy thác, Kê khai và tính thuế GTGT trên tiền thù lao ủy thác được hưởng
NhapKhauUyThac.com / Thuế hàng nhập ủy thác